مرکز آموزش

شناسايي نسخه SQL Server
شناسایی نسخه SQL Server
روش تشخیص SQL Server 2008
ابتدا توسط SQL Server Management Studio به SQL 2008  متصل شوید.
اکنون وارد بخش Transact-SQL شوید و دستور زیر را وارد کنید:

SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
نتایج بصورت زیر خواهد بود:

Enterprise Edition
RTM
10.0.1600.22

که نسخه محصول 10.01600.22 می باشد.
...........................................................................
روش تشخیص SQL Server 2005
ابتدا توسط SQL Server Management Studio به SQL 2005  متصل شوید.
اکنون وارد بخش Transact-SQL شوید و دستور زیر را وارد کنید:
SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
نتایج بصورت زیر خواهد بود:


Enterprise Edition
RTM
10.0.1600.22


که نسخه محصول 10.01600.22 می باشد.
...........................................................................
روش تشخیص SQL Server 2000
ابتدا توسط Query Analyzer  به SQL 2000  متصل شوید.
دستور زیر را وارد کنید :

SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
نتایج بصورت زیر خواهد بود:
Standard Edition
RTM (SP2)
8.00.534
که نسخه محصول 8.00.534 می باشد.
...........................................................................
روش تشخیص SQL Server 7.0
ابتدا توسط Query Analyzer  به SQL 7.0  متصل شوید.
دستور زیر را وارد کنید :
SELECT @@VERSION
نتایج زیر بازگردانده میشود :


Microsoft SQL Server  7.00 - 7.00.623 (Intel X86)
Nov 27 1998 22:20:07
Copyright (c) 1988-1998 Microsoft Corporation
Desktop Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600
............................................................................
روش تشخیص SQL Server 6.5
ابتدا توسط using Isql_w  به SQL 6.5  متصل شوید.
دستور زیر را وارد کنید :
SELECT @@VERSION
نتایج زیر بازگردانده میشود :
SQL Server 6.5 Service Pack 5a (SP5a) Update
6.50.479
SQL Server 6.5 Service Pack 5a (SP5a)
6.50.416
SQL Server 6.5 Service Pack 5 (SP5)
6.50.415
SQL Server 6.5 Service Pack 4 (SP4)
6.50.281
SQL Server 6.5 Service Pack 3 (SP3)
6.50.258
SQL Server 6.5 Service Pack 2 (SP2)
6.50.240
SQL Server 6.5 Service Pack 1 (SP1)
6.50.213
SQL Server 6.5 RTM
6.50.201
اگر شماره نسخه بدست آمده در جدول نبود به معنی این است که SQL در حال اجرا است.آیا این پاسخ مفید بود؟

افزودن به علاقه مندی ها افزودن به علاقه مندی ها    چاپ این مقاله چاپ این مقاله

خوانده شده

Powered by WHMCompleteSolution